Polityka Prywatności

1. Informacje wstępne

Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 8a, 02 – 681 Warszawa (dalej zwany “Red Bull” albo “my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 132170, wysokość kapitału zakładowego: 338.000 zł, szanuje Twoje prawo do prywatności. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Polityka Prywatności”) oraz Regulamin, opisuje w jaki sposób wykorzystujemy informacje oraz dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony oraz wyjaśnia, jakie posiadasz prawa w stosunku do takich danych i informacji.

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają to samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w Regulaminie. Dane osobowe i informacje dostarczone przez Ciebie albo zbierane przez Red Bull są przetwarzane przez Red Bull jako przez administratora danych na podstawie obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Red Bull zbiera i przetwarza dane dla potrzeb funkcjonowania Strony, która zawiera informacje na temat naszych produktów i raporty o Świecie Red Bull. Ponadto, dane są zbierane na potrzeby realizacji Usług, z których Użytkownicy mogą korzystać po dokonaniu krótkiego procesu rejestracji, w tym, ale nie wyłącznie w związku z wnioskami składanymi przez konsumentów i innych klientów, lub w celu przesyłania opinii lub Newslettera. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, jak i dane nie będące danymi osobowymi. Dla celów Polityki Prywatności, termin “dane osobowe” oznacza takie podawane przez Ciebie dane, jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail, Nazwa Użytkownika, Hasło, adres IP. Informacje, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, podobnie jak liczba Użytkowników korzystających ze Strony, czas pobytu na Stronie oraz podobne dane statystyczne, nie są uważane za dane osobowe. Dane te objęte są natomiast naszą Polityką Cookies.

2. Jakie dane zbieramy ?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane dotyczące Użytkownika, które mogą stanowić dane osobowe lub mogą nimi nie być:
• informacje dostarczone przez Użytkownika w trakcie rejestracji, takie jak imię, numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny, Nazwa Użytkownika, Hasło, adres IP;
• informacje, o których dowiadujemy się w związku z używaniem przez Użytkownika Strony, Zawartości i Usług, przez nas oferowanych;
• informacje, które Użytkownik dostarcza nam poprzez informacje zwrotne i udostępnianie Treści Użytkownika;
• informacje, które Użytkownik dostarcza w związku z zamówieniem przez Niego określonych Usług albo produktów;
• informacje, które Użytkownik może dostarczać w związku z organizowanymi za pośrednictwem Strony konkursami i promocjami, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach zamieszczanych na Stronie.

3. W jakich celach korzystamy ze zbieranych danych ?

Wykorzystujemy informacje i dane osobowe zbierane od Użytkownika w następujących celach:
• dostarczania i świadczenia naszych Zawartości i Usług;
• poprawy i personalizacji Strony, Zawartości i Usług;
• pomocy Użytkownikom w korzystaniu z naszej Strony, Zawartości i Usług;
• zapewnienia, że Usługi i Zawartość są właściwe dla Użytkownika;
• przeprowadzania audytu, badań i analiz w celu zachowania, ochrony i poprawy Zawartości
lub świadczonych Usług; oraz
• udostępniania danych w koniecznych przypadkach odpowiednim podmiotom trzecim świadczącym usługi do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, instytucjom publicznym, właściwym organom i organom nadzoru – w przypadkach wymaganych przez prawo, – jak również firmom windykacyjnym w przypadku braku zaspokojenia zobowiązań zgodnie z właściwa umową.

Wszystkie wskazane powyżej podmioty będą przestrzegać takich samych zasad poufności
i standardów ochrony, jakie stosuje Red Bull.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego Checkboxu w trakcie procesu rejestracji lub poprzez wybór takiej opcji w Koncie Użytkownika, Red Bull będzie przesyłać Użytkownikowi , celem dostarczenia bieżących informacji, nasz Newsletter oraz inne wiadomości dotyczące Zawartości, Usług, ofert, promocji i wydarzeń związanych z Red Bull oraz naszymi podmiotami powiązanymi, zależnymi i partnerami – za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-a, poczty lub przy użyciu innego podobnego środka porozumiewania się na odległość. Użytkownik może sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu takich informacji i cofnąć zgodę w dowolnym momencie: przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@pl.redbull.com, albo poprzez stosowne ustawienia swojego Konta Użytkownika, albo poprzez skorzystanie z bezpośredniego linka zamieszczonego w elektronicznej wersji Newslettera.

Możemy również monitorować sposób korzystania Użytkownika ze Strony, Zawartości lub Usług dla celów kontroli jakości, zgodnie z zasadami określonymi poniżej oraz w naszej Polityce Cookies.

4. W jaki sposób przechowujemy i kiedy przekazujemy informacje i dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik udostępnia za pośrednictwem Strony są przesłane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe dostarczane przez Użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom z grupy Red Bull i/lub innym podmiotom trzecim świadczącym usługi przetwarzania danych (które mogą mieć również siedziby poza Unią Europejską) dla celów opisanych powyżej ; jednakże takie przekazanie zawsze następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

*5. Ujawnianie informacji i danych osobowych *

Możemy również udostępniać dane osobowe przez Ciebie dostarczane spółkom z z grupy Red Bull, w tym naszym podmiotom powiązanym i zależnym oraz podmiotom, z którymi prowadzimy wspólne przedsięwzięcia.

Możemy angażować podmioty zewnętrzne celem wykonywania w naszym imieniu pewnych działań, w tym dostarczania Usług, wysyłania wiadomości e-mail, wsparcia w zakresie marketingu, analizy danych, obsługi klientów oraz rozliczania i fakturowania. W celu realizacji przez wskazane podmioty zewnętrzne zleconych im obowiązków mogą one wymagać dostępu do danych osobowych Użytkownika – w takim wypadku przekażemy jednak tylko dane w zakresie wymaganym dla uzgodnionych celów przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gdy jest to wymagane, możemy współpracować z sądami, trybunałami, organami nadzoru, policją lub innym podobnymi organami w toku dochodzeń i postępowań dotyczących Użytkownika albo korzystania przez Użytkownika ze Strony. Współpraca ta może obejmować, jeśli jest to wymagane przez prawo, ujawnianie danych osobowych w związku z komunikatami przesyłanymi przy użyciu Usług.

*6. Wtyczki z portali społecznościowych *

W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta na portalu Facebook, Red Bull uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkownika przypisanych do konta Użytkownika na Facebooku takich jak: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika portalu Facebook. Do tych danych oraz informacji Red Bull stosuje się takie same zasady, jak to zostało określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki (“Wtyczki”) pochodzące od takich portali społecznościowych jak facebook.com (“Facebook”), plus.google.com (“Google +”) i mikroblogów serwisu twitter.com (“Twitter”).

Facebook

to portal społecznościowy, obsługiwany przez Facebook Inc (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Podczas odwiedzania naszej Strony, która zawiera Wtyczkę Facebook, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Facebook bezpośrednio przenosi zawartość Wtyczki do Twojej przeglądarki, która wbudowuje tę zawartość w naszą Stronę, dzięki czemu Facebook, otrzymuje informacje o Twojej aktywności na danych podstronach naszej Strony (o tym, że otrzymałeś do nich dostęp). Nie mamy żadnego wpływu na dane zebrane przez Wtyczkę i informujemy Cię o tej okoliczności zgodnie z stanem naszym wiedzy.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w trakcie korzystania z naszej Strony, Twoja wizyta na Stronie może być przypisana do Twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z Wtyczek, np. klikając “Lubię to!” lub wpisując komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio do serwisu Facebook i przechowywane przez ten serwis. Jeśli jesteś członkiem społeczności Facebook i nie chcesz, aby Facebook łączył dane dotyczące Twojej wizyty na naszej Stronie z Twoimi danymi już przechowywanymi przez Facebook, wyloguj się z Facebooka przed wejściem naszą Stronę. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na Facebooku, istnieje możliwość, że Wtyczki przesyłają Twój adres IP do Facebooka. Jeśli chcesz uzyskać informacje o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Facebook, jak również Twoich prawach w tym zakresie oraz istniejących opcjach ustawień chroniących Twoją prywatność, prosimy abyś zapoznał się z polityką prywatności Facebooka dostępną na stronie: www.facebook.com/policy.php. Następnie możesz zablokować Wtyczki Facebook za pomocą dodatków do przeglądarki internetowej, takich jak “Facebook Blocker”

Google +

to portal społecznościowy, obsługiwany przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podczas odwiedzania naszej Strony, która zawiera Wtyczkę Google+, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość Wtyczki jest bezpośrednio przenoszona do Twojej przeglądarki z Google i następnie włączana do serwisu. Dlatego też nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez Google za pośrednictwem Wtyczki. Według Google, jeśli ikona Wtyczki nie zostanie kliknięta, dane osobowe nie są gromadzone. Takie dane jak np. adres IP, są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla zalogowanych w Google+ osób. Jeśli jesteś członkiem Google+ i nie chcesz, aby Google korzystał z Twojej aktywności na Stronie (i naszej obecności w Internecie) w celu zbierania informacje o Tobie i łączenia tych informacji z danymi przechowywanymi w związku z Twoim członkowstwem w Google+, powinieneś się wylogować z Google+ przed odwiedzeniem naszej Strony. Jeśli chcesz uzyskać informacje o celu i zakresie zbierania, przetwarzania i korzystania z danych przez Google+, jak również Twoich prawach w tym zakresie oraz istniejących opcjach ustawień chroniących Twoją prywatność, prosimy abyś zapoznał się z polityką prywatności Google dotyczącą Wtyczek dostępną na stronie: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Twitter

jest to mikro-blog, obsługiwany przez Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Podczas odwiedzania naszej Strony, która zawiera Wtyczkę Twitter, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość Wtyczki jest bezpośrednio przenoszona do Twojej przeglądarki z Twittera i następnie włączana do serwisu. Dlatego też nie mamy żadnego wpływu na zakres (ilość) danych zbieranych przez Twitter za pośrednictwem Wtyczki. Według naszej najlepszej wiedzy, tylko adres IP Twojego połączenia oraz URL naszej Strony są przesyłane kiedy Wtyczka jest aktywna i dane te nie są wykorzystywane do celów innych, niż wyświetlanie zawartości Wtyczki.

7. Tracking Software i Cookies – Co to oznacza i jak jest przez nas używane?

Możemy korzystać z naszych własnych albo pochodzących od podmiotów trzecich oprogramowań śledzących („Tracking Software”), które pomagają nam analizować Twoje korzystanie ze Strony, Zawartości i Usług. Takie narzędzia analityczne wykorzystują Cookies („Ciasteczka”) czyli pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku Twojego komputera za pośrednictwem Strony, które zbierają pewne informacje i dane o Tobie i Twojej wizycie na Stronie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas i długość Twojej wizyty na Stronie, podstrony, które odwiedzałeś oraz inne dane dotyczące zachowania Użytkownika. Korzystanie z tych informacji pozwala nam dostosować nasze Usługi do Twoich potrzeb, czyniąc je bardziej przyjaznymi i efektywnymi.

Większość przeglądarek internetowych pozwala usunąć pliki Cookie i oprogramowanie śledzące z twardego dysku Twojego komputera, poprzez ostrzeżenie o plikach Cookies – zanim zostaną one zapisane, albo poprzez możliwość całkowitego wyłączenia Cookies i oprogramowania śledzącego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji Twojej przeglądarki lub skorzystaj z ekranu pomocy, ale pamiętaj, że jeśli zablokujesz Cookies lub oprogramowania śledzące może to doprowadzić do zmniejszenia poziomu funkcjonalności Strony. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Google Analytics

jest jednym z programów śledzących, których używamy. Jest to serwis analityczny dostarczany przez Google, Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics używa Cookies. Informacje generowane przez Cookie na temat korzystania przez Ciebie z naszej Strony (włącznie z Twoim adresem IP) będą zazwyczaj przekazywane do i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednakże poprzez następującą na naszej Stronie anonimizację IP, Twój adres IP zostanie skrócony, jeżeli będzie pochodził z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw, które są stroną Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój adres IP będzie w pełni przeniesiony na serwer Google w USA i zostanie skrócony tam. Google będzie korzystał z przekazanych informacji w naszym imieniu, w celu oceny Twojego korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Stronie dla operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google. Możesz zablokować używanie Cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień na Twojej przeglądarce, jednakże musisz mieć świadomość, że możesz w związku z tym nie mieć możliwości korzystania w pełni z funkcjonalności Strony. Możesz również uniemożliwić przejęcie danych generowanych przez Cookie (w tym Twojego adres IP) poprzez pobranie i zainstalowanie oprogramowania dostępnego pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

Poprzez używanie Strony, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób i do celów wskazanych powyżej.

Webtrends Analytics

jest innym programem śledzącym, którego używamy. Jest to serwis analityczny dostarczany przez Webtrends Inc. (851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, OR 97204, USA). Program ten śledzi i analizuje niemożliwe do zidentyfikowania pod względem osobowym informacje dotyczące korzystania i objętości danych statystycznych dostarczanych przez Użytkowników. Wszystkie dane są zbierane przez Webtrends w naszym imieniu i są własnością oraz są używane przez Red Bull. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat jak Webtrends zbiera dane, przeczytaj politykę prywatności dostępną tutaj: ondemand.webtrends.com/privacypolicy.asp#PSFV. Poprzez używanie Strony, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób i do celów wskazanych powyżej.

*8. Twoje prawa *

Masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez Red Bull. Możesz w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zażądać usunięcia swoich danych lub zażądać dostarczenia informacji dotyczących obecnego przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą używane do innych celów, niż te na które wyraziłeś zgodę, w szczególności nie będą przetwarzane w celach marketingowych (chyba, że wyraziłeś na takie przetwarzanie wyraźną zgodę). Masz również prawo poprosić nas, abyśmy zaktualizowali i skorygowali wszelkie nieaktualne lub nieprawidłowe dane osobowe, które posiadamy o Tobie. Możesz także zaktualizować lub poprawić wszelkie nieaktualne lub nieprawidłowe dane osobowe, które posiadamy o Tobie w każdej chwili, odwiedzając Swoje Konto; ta opcja jest dostępna po zalogowaniu się do Konta. Jeżeli chcesz uzyskać kopię swoich danych osobowych, powiadom nas o wszelkich nieścisłościach w informacjach, które posiadamy o Tobie, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, napisz do nas na adres: wskazany na wstępie lub wyślij e-mail na adres: info@pl.redbull.com. Dla własnego bezpieczeństwa danych będziesz musiał zweryfikować swoją tożsamość i określić, jakich informacji wymagasz.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z niektórych Usług lub Zawartości.

9. Strony podmiotów trzecich i linki

Możemy zamieszczać na Stronie linki do lub reklamy innych stron internetowych, które nie są zarządzane lub kontrolowane przez Red Bull. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Strony i nie możemy być odpowiedzialni za dane osobowe, które zbierają, przechowywują lub z których korzystają podmioty trzecie za pośrednictwem swoich stron internetowych. Dane osobowe, które nam przekazujesz, nie zostaną nigdy przekazane na strony internetowe podmiotów trzecich. Zawsze należy zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

10. Dzieci

Dostarczając nam swoje dane osobowe, Użytkownik gwarantuje, że ma nie mniej niż 13 lat lub posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych z innych powodów niż wiek. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat ale więcej niż 13 lat lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych z innych powodów niż wiek może korzystać ze Strony wyłącznie pod czynnym nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przeczytała i zgodziła się na treść Polityki Prywatności w imieniu Użytkownika oraz wyraziła dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Red Bull nie zamierza zbierać żadnych danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia, chyba że dziecko ma co najmniej 13 lat i uzyskuje na to wcześniejszą zgodę rodzica/opiekuna. W razie potrzeby, będziemy szczegółowo instruować dzieci, aby nie dostarczały żadnych danych osobowych przy użyciu Strony i/lub będziemy podejmować odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgody rodziców. Rodzice małoletnich Użytkowników powinni być świadomi, że nasza Polityka Prywatności co prawda reguluje korzystanie z danych osobowych dziecka, ale takie informacje, które są dobrowolnie podawane przez dzieci – lub także innych Użytkowników – w komentarzach lub poprzez używanie formuły „Lubię to” („Like it”), mogą być wykorzystywane przez inne podmioty do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail. Zachęcamy wszystkich rodziców, aby uczyli dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z ich danych osobowych podczas korzystania z Internetu.

11. Zmiany naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim terminie, przy czym przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeżeli Red Bull nie otrzyma pisemnego sprzeciwu przesłanego na następujący adres e-mail: info@pl.redbull.com w terminie 14 dni od zawiadomienia i jeżeli Użytkownik nadal używa Strony, Usług lub Zawartości po otrzymaniu zmienionej Polityki Prywatności. Użytkownik powinien od czasu do czasu dokonać przeglądu obowiązującej Polityki Prywatności z uwagi na jej wiążący charakter.

(Last updated: March 26, 2014)