Regulamin

RED BULL PAPER WINGS


Konkurs ten prowadzony jest przez Red Bull Sp. z o.o., którego biuro znajduje się przy al. Wyścigowej 8a, 02-681 Warszawa, Polska zwanym dalej “Red Bull” oraz Red Bull GmbH zlokalizowany Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, zwanym dalej “Red Bull GmbH”

Konkurs ten jest grą zręcznościową, w której udział jest całkowicie bezpłatny i uregulowany poniższym regulaminem.

Pytania odnośnie poniższego regulaminu oraz całego konkursu należy kierować na adres student.event@pl.redbull.com.

Poprzez udział w konkursie, zgadzasz się przestrzegać poniższego regulaminu i oświadczasz, że spełniasz wszystkie wymogi, by wziąć udział w konkursie.

1. Warunki Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej jako: „Regulamin”, określa warunki, na jakich odbywa się Krajowy Etap Kwalifikacji [dalej jako: „Krajowy Etap Kwalifikacji”] do konkursu pod nazwą „Red Bull Paper Wings” [dalej jako: „Konkurs”] .

1.2 Dla polskich uczestników, Konkurs składa się z dwóch etapów: Krajowego Etapu Kwalifikacji w Polsce oraz Światowego Finału.

1.3 Konkurs polega na udziale w grze zręcznościowej na zasadach wskazanych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu. Szczegóły dotyczące zasad Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.redbullpaperwings.com [dalej jako: „Strona Internetowa“].

1.4 Krajowy Etap Kwalifikacji organizowany jest przez Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wyścigowa 8a, 02 – 681 Warszawa [dalej jako: „Red Bull” lub „Organizator”], wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 132170.

1.5 Światowy Finał organizowany jest przez: Red Bull GmbH z siedzibą w Fushl am See, adres: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See [dalej jako: „Red Bull GmbH”] zgodnie z Regulaminem

1.6 Celem Konkursu jest promocja marki Red Bull.

1.7 Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

1.8 Udział w konkursie jest dobrowolny.

1.8 W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w miejscach wymienionych na stronie: www.redbullpaperwings.pl

1.9 Uczestnikiem Krajowego Etapu Kwalifikacji [dalej jako: „Uczestnik”] może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi i spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.

1.10 Z tytułu udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych wydatków, poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie.

1.11 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, osoby świadczące usługi lub zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Dla celów niniejszego Konkursu, za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wymienionymi w zdaniu poprzedzającym. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestników pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on prawo – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika we wskazanym powyżej zakresie. Organizator w celu dokonania weryfikacji danych przesłanych przez Uczestnika może także żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości Uczestnika. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora, na adres e-mail podany przez Uczestnika, zapytania, dotyczącego relacji zawodowych lub rodzinnych lub udzielenie odpowiedzi potwierdzającej bliskie relacje zawodowe lub rodzinne, o których mowa w niniejszym punkcie, stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z powodu jego relacji zawodowych lub rodzinnych, opisanych w niniejszym punkcie, także wtedy, gdy samodzielnie powziął informacje o istnieniu takich zależności lub wynikają one z przesłanego skanu dokumentu tożsamości. Dla skuteczności wykluczenia Uczestnika z Konkursu, nie jest konieczne uprzednie skierowanie do niego zapytania o jego status czy prośby o zweryfikowanie posiadanych informacji.

2 CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Szczegóły dotyczące rozpoczęcia Konkursu znajdują się na stronie: www.redbullpaperwings.com. Data rozpoczęcia Konkursu jest różna w różnych krajach.

2.2 Światowy Finał zakończy się w dniu 10 maja 2015 roku o godzinie 09:00 czasu CET


3. PROCEDURA REJESTRACJI I UCZESTNICTWA

3.1 Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury rejestracji oraz uczestnictwa zostaną podane na stronie www.redbullpaperwings.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych etapów, które zostaną podane do wiadomości Uczestników na Stronie Internetowej.

3.2 Uczestnik ma prawo wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu, może dokonać Zgłoszenia na stronie www.redbullpaperwings.com lub w miejscach, gdzie odbędzie się Krajowy Etap Kwalifikacji [dalej jako: „Miejsca Imprezy”].

3.3 Miejsca Imprezy podane zostaną na Stronie Internetowej.

3.4 W przypadku rejestracji na Stronie Internetowej, w pierwszej kolejności należy wybrać kraj zamieszkania. Następnie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz Kategorię, w której Uczestnik ma życzenie wystartować.
Rejestracja w Miejscu Imprezy wymaga podania tych samych danych.

3.5 Zgłoszenia otrzymane po terminie wskazanym na Stronie Internetowej oraz niezgodne z podanymi instrukcjami nie będą rozpatrywane i nie będą upoważniać do wzięcia udziału w Konkursie.

3.6 Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone Zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione Zgłoszenia.

3.7 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza (bądź poprzez akceptację stosownych modułów na Stronie Internetowej przy Zgłoszeniu bądź przez złożenie podpisu pod Zgłoszeniem rejestracyjnym oraz Oświadczeniami otrzymanymi w Miejscu Imprezy), iż zna, spełnia i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie, jak też, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu oraz, iż wyraża zgodę na rejestrowanie
i wykorzystywanie jego wizerunku, zgodnie z postanowieniem VII.3 Regulaminu.

3.8 Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku, gdy oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym podane przez niego dane, są niepełne lub nieprawdziwe.

3.9 Wszelkie naruszenia Regulaminów mogą (według uznania Organizatora) prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu bez możliwości ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków.


4. ETAP KRAJOWYCH KWALIFIKACJI

4.1 Podczas Etapu Kwalifikacji Krajowych, Uczestnicy w Miejscach Imprezy na terenie Polski, będą rzucać w dal złożonym przez siebie samolotem z papieru otrzymanego w Miejscu Imprezy od Organizatora, w jednej lub więcej z następujących dyscyplin zawodów (dalej jako: „Kategorie”): dystans, akrobatyka i czas lotu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.redbullpaperwings.com.

4.2 Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości i odpowiedniego udokumentowania procesu selekcji, tak aby możliwa była weryfikacja wyników.

4.3 Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące każdej z Imprez oraz procedury postępowania w danym Miejscu Imprezy znajdują się w obowiązującym Regulaminie („Regulamin”), a wszelkie aktualizacje w sekcji dotyczącej danego kraju na stronie www.redbullpaperwings.com.

4.4 Po zakończeniu każdej Imprezy, Organizator ogłosi nazwisko zwycięzcy w każdej Kategorii w danym Miejscu Imprezy (dalej jako: “Zwycięzca Kwalifikacji”).

4.5 Po zakończeniu Etapu Krajowych Kwalifikacji przedstawiciele Red Bull wybiorą po jednym zwycięzcy w każdej Kategorii („Krajowy Zwycięzca”).

4.6 Każdy Krajowy Zwycięzca zostanie poinformowany o zdobyciu nagrody telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki, w tym nazwiska Krajowego Zwycięzcy i Zwycięzcy Kwalifikacji, zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Konkursie, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

5. TRANSFER KRAJOWYCH ZWYCIĘZCÓW NA ETAP ŚWIATOWEGO FINAŁU

5.1 Organizator pokryje racjonalne i zwyczajowe koszty transferu Krajowych Zwycięzców z ich miejsca zamieszkania do Warszawy (w obie strony), a następnie zorganizuje transfer
i pokryje koszty transferu na Światowy Finał, który odbędzie się w dniach 7 – 10 maja 2015 r. w Salzburgu, Austria.

Krajowi Zwycięzcy zostaną na miejscu zakwaterowani w co najmniej 3 gwiazdowym hotelu na koszt Organizatora Światowego Finału – Red Bull GmbH z siedzibą w Fushl am See, Austria, zgodnie z regulaminem Światowego Finału

5.2 Wszystkie ustalenia dotyczące transferu muszą być dokonywane za pośrednictwem Organizatora.

5.3 Wszelkie inne koszty i wydatki związane z wyjazdem na Światowy Finał, które nie zostały jednoznacznie wymienione w niniejszym Regulaminie (takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, posiłki, dodatkowe przejazdy i opłaty) ponoszą Krajowi Zwycięzcy. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponoszą Krajowi Zwycięzcy. Zwycięzcy muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. paszport lub dowód osobisty). Każdy z Krajowych Zwycięzców musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności /Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed zakupem biletów lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów na podróż do Salzburga, Zwycięzca Kwalifikacji nie będzie mógł wprowadzić żadnych zmian w rezerwacji. Biletów nie można przekazać na rzecz innych Uczestnika, ani wymienić na równowartość pieniężną. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych.

5.4 Każdy Zwycięzca Krajowy otrzyma od Organizatora dodatkową kwotę pieniężną w wysokości 11.11 % wartości transferu opisanego w punkcie V.1 niniejszego Regulaminu, która zostanie następnie przekazana przez Organizatora jako płatnika podatku na zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5 Jeżeli Krajowy Zwycięzca nie potwierdzi drogą e-mailową na adres wskazany przez Organizatora udziału w Światowym Finale, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o wygranej drogą telefoniczną i/lub mailową, lub w przypadku, kiedy Krajowy Zwycięzca wycofa się z Konkursu, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który ma prawo wskazać innego Krajowego Zwycięzcę.


6. PRAWO SPONSORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI UCZESTNIKA

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie www.redbullpaperwings.com.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

6.3 Organizator ma prawo zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu, w tym między innymi z powodu przekonania Organizatora, że Uczestnik dopuścił się oszustwa lub niewłaściwe się zachował.
W przypadku dyskwalifikacji Krajowego Zwycięzcy udział w Światowym Finale może zostać przyznany innemu Uczestnikowi wskazanemu przez Organizatora.


7. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

7.1 Uczestnik potwierdza, że dane osobowe, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu, podane przez niego w związku z Konkursem są poprawne i aktualne.

7.2 Uczestnik oświadcza i zapewnia, że osobiście uczestniczył w Konkursie oraz, iż wykorzystał samodzielnie stworzone materiały oraz, że nie skorzystał z żadnych zakazanych pomocy, takich jak roboty czy inne formy manipulacji.

7.3 Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora i przez Red Bull GmbH w materiałach marketingowym, relacjach z Konkursu oraz publikacjach na temat innych imprez i wydarzeń.


8.GROMADZENIE DANYCH I OCHRONA INFORMACJI

8.1 Dane osobowe (dalej jako: Dane Osobowe”) odnoszą się się do wszystkich danych podanych przez Uczestnika przez dokonaniu zgłoszenia na Stronie Internetowej lub w Miejscu Imprezy, takich jak w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefony, adres.

8.2 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych.

8.3 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia.

8.4 Organizator i Red Bull GmbH, może przetwarzać Dane Osobowe Uczestnika we własnym zakresie. Może również przekazać je na mocy stosownej umowy zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane. Podmiot zewnętrzny może przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. W przypadkach Organizator i/lub lub Red Bull GmbH będzie musiał przekazać Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Konkursem, przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do wypełnienia zadań określonych w niniejszych Warunkach.

8.5 Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz przez okres konieczny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane w związku z konkursem. Może to obejmować okres po zakończeniu Konkursu (w tym Światowego Finału) w celu rozdania nagród lub rozwiązania kwestii podatkowych, technicznych czy jakichkolwiek innych kwestii prawnych.

8.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia.

8.7 Krajowi Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zwycięzców, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo w materiałach promocyjnych. Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w dalszych uzasadnionych działaniach promocyjnych.

8.8 Dane Osobowe podane przez Uczestnika zawsze powinny być poprawne. Należy dbać o aktualizację swoich danych. Organizator oraz Red Bull GmbH zobowiązują się nie wykorzystywać danych, o których dowiedzą się, że są one nieprawdziwe lub błędne.

8.9 Organizator oraz jego przedstawiciele mogą kontaktować się z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób w sprawach związanych z Konkursem.

8.10 Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia.

8.11 W sprawach dotyczących prywatności można kontaktować się z Red Bullem pod adresem: student.event@pl.redbull.com


9. PRAWO WŁAŚCIWE

9.1 Regulamin został sporządzony według prawa polskiego i prawu temu mu podlega. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.


Warszawa 11.02.2015