Regulamin

RED BULL PAPER WINGS

UCZESTNICTWO NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

BIORĄC UDZIAŁ W TEJ PROMOCJI, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszemu Regulaminowi („Regulamin”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Promocja podlega niniejszemu Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

DLA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI : Jeżeli jesteś konsumentem, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konsumentów 68 z 2008 roku („Ustawa o Ochronie Konsumentów”), Organizator (jak określono poniżej) ma obowiązek przekazać Ci pewne istotne postanowienia. Paragrafy zawierające te istotne postanowienia oraz powody, dla których są ważne, wymieniono poniżej:

- Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora: Paragrafy 2, 8 i 10 są istotne, ponieważ ograniczają i wykluczają zobowiązania i obowiązki prawne, które w przeciwnym razie dotyczą Organizatora w stosunku do Ciebie. Ograniczają one także i wykluczają Twoje prawa i środki prawne oraz nakładają na Ciebie różne ryzyka, zobowiązania i obowiązki prawne.
- Przyjęcie ryzyka: Paragrafy 2, 8 i 10 są istotne, ponieważ zawierają postanowienia dotyczące przyjęcia przez Ciebie ryzyka i mogą ograniczać Twoje prawa i środki prawne w stosunku do nas.
- Przyjęcie do wiadomości faktów: Paragrafy 2 i 7 są istotne, ponieważ każdy z nich obejmuje przyjęcie przez Ciebie do wiadomości faktów. Musisz uważnie przeczytać każdy paragraf, ponieważ określają jak w Twoim imieniu przetrzymywane są środki pieniężne.

Promocja ma formę gry zręcznościowej. Uczestnictwo w niej jest darmowe i podlega jedynie niniejszemu Regulaminowi (który może od czasu do czasu ulec zmianie) oraz wszystkim obowiązującym międzynarodowym, federalnym, stanowym, lokalnym i regionalnym przepisom oraz regulacjom.

1. ORGANIZATOR

1.1 Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, jej spółki stowarzyszone, agencje i usługodawców, w tym między innymi Red Bull Taiwan Inc, Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259) z siedzibą pod adresem Level 1, 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015 oraz Red Bull Japan z siedzibą pod adresem Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonia 150-0002. DLA ROSJI: Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull (Rus) LLC z siedzibą pod adresem Stanislavskogo street, 21 bld. 3, Moskwa, 109004, Rosja (”Organizator”), jej spółki stowarzyszone, agencje i usługodawców.

1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega regulaminowi zamieszczonemu na takiej stronie. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz regulaminu platformy (platform) stron trzecich.

2. PRAWO DO UDZIAŁU

2.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz („Ty”, „Uczestnik”), że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące.

2.2 Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich Danych Osobowych (wszelkie dane związane z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.

2.3 Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią w swoim kraju zamieszkania, uczestniczysz w Promocji pod aktywnym nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej dorosłej osoby (dalej łącznie „Opiekun”), która w Twoim imieniu przeczytała i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

2.4 Nie możesz wziąć udziału w Promocji, jeżeli Twój kraj zamieszkania nie znalazł się na liście zamieszczonej na stronie www.redbullpaperwings.com („Strona Internetowa”). Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik nie jest w stanie fizycznie lub psychicznie wykonać wszystkich lub któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje prawo zobowiązujące do udziału w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik odniesie obrażenia w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją.

2.6 Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółek stowarzyszonych, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.

2.7 Masz możliwość wystartowania w więcej niż jednej Kategorii w danej Lokalizacji, jednakże nie przysługuje Ci prawo do zdobycia więcej niż jednej krajowej lub globalnej nagrody w tej Promocji. W przypadku kiedy zwyciężysz w więcej niż jednej Kategorii, wybrany zostanie alternatywny zwycięzca. Ponadto prawo do udziału przysługuje wyłącznie osobom fizycznym występującym w charakterze osobistym.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania adresu e-mail podanego Organizatorowi przez Uczestnika oraz do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieistniejący adres e-mail lub nieprawidłowe dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za nieważne.

2.9 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne lub (e) stanowią zwycięskie zgłoszenie do jakiegokolwiek innego konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody Opiekuna, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.

3 OKRES TRWANIA PROMOCJI
3.1 Daty rozpoczęcia niniejszej Promocji różnią się w zależności od danego kraju (szczegółowe informacje można znaleźć na Stronie Internetowej). Promocja kończy się (na całym świecie) 19 maja 2018 r. o godzinie 09:00 czasu CET.

3.2 Należy zauważyć, że w trakcie trwania Promocji Organizator opublikuje dalsze instrukcje odnośnie procedury uczestnictwa na Stronie Internetowej. Zgłoszenia otrzymane poza ogłoszonymi ramami czasowymi i niezgodne z instrukcjami nie będą rozpatrywane i nie będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.3 Istnieje kilka możliwości zgłoszenia się do udziału w Red Bull Paper Wings:

3.3.1 Uczestnictwo/granie w grę internetową Red Bull Paper Wings;
3.3.2 Uczestnictwo w kwalifikacjach w kategorii „najdłuższy dystans” / Uczestnictwo w kwalifikacjach w kategorii „najdłuższy czas lotu”;
3.3.3 Zamieszczenie wideo z akrobatycznymi wyczynami na Instagramie z kombinacją hashtagów.

3.4 Promocja podzielona będzie na następujące różne etapy, przy czym dokładne daty oraz czas trwania poszczególnych etapów zależeć będą od danego kraju (szczegółowe informacje można znaleźć na Stronie Internetowej):

3.4.1 Etap Krajowych Kwalifikacji;
Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – 13.03.2019
Politechnika Śląska w Gliwicach – 14.03.2019
Uniwersytet Łódzki w Łodzi – 20.03.2019
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 20.03.2019
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 21.03.2019
Politechnika Poznańska w Poznaniu – 27.03.2019
Uniwersyet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 03.04.2019
Politechnika Białostocka w Białymstoku – 04.04.2010

3.4.2 Etap Światowego Finału.

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych etapów Promocji i opublikuje ewentualne zmiany na Stronie Internetowej.

3.5 Organizator zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Promocji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

3.6 Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o dyskwalifikacji Uczestnika. Dodatkowo Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości i odpowiedniego udokumentowania procesu selekcji, tak aby możliwa była weryfikacja wyników. Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

3.7 W przypadku remisu w danej Kategorii należy odnieść się do Regulaminu obowiązującego w danym uczestniczącym kraju.

4. GRA RED BULL PAPER WINGS

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie, należy pobrać aplikację Red Bull Paper Wings i krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji (np. imię, wiek, płeć, uczelnia, kraj i adres e-mail). Możesz zagrać w grę dowolną ilość razy. Twoje urządzenie musi spełniać wszelkie żądane wymagania systemowe. Gracze będą zbierać punkty za zaliczenie jak największej ilości poziomów gry w jak najkrótszym czasie. Gracz z najwyższą sumą punktów (Globalny Zwycięzca) będzie uprawniony do otrzymania Globalnej Nagrody (jak określono poniżej) opisanej w ust. 7.3. W przypadku remisu rozegrana zostanie runda rozstrzygająca remis. Pełny regulamin oraz zasady gry można znaleźć na Stronie Internetowej. Szczegóły dotyczące wyników uzyskanych przez każdego gracza w trakcie gry pojawią się w globalnym rankingu na Stronie Internetowej. Nazwisko Globalnego Zwycięzcy gry zostanie ogłoszone 15 maja 2019 r. Organizator skontaktuje się z Globalnym Zwycięzcą za pośrednictwem poczty e-mail.

5. ETAP KRAJOWYCH KWALIFIKACJI

5.1 Istnieją trzy sposoby uczestnictwa w krajowych kwalifikacjach (wyszczególnione poniżej), zgodnie z którymi Uczestnik może wziąć udział w Konkursie:

5.1.1 Uczestnicząc w kwalifikacjach w kategorii „najdłuższy dystans”;
5.1.2 Uczestnicząc w kwalifikacjach w kategorii „najdłuższy czas lotu”;
5.1.3 Zamieszczając wideo w kategorii „akrobacje” na Instagramie.

5.2 Uczestnictwo w Kwalifikacjach w „Kategorii Najdłuższy Dystans” lub „Kategorii Najdłuższy Czas Lotu”

5.2.1 Obejmuje to serię imprez zwanych kwalifikacjami („Impreza Kwalifikacyjna”), które odbędą się jeden raz na każdej uczelni („Lokalizacja Imprezy Kwalifikacyjnej”), jak określono na Stronie Internetowej. Uczestnicy muszą oddać rzut samolotem z papieru w co najmniej jednej dyscyplinie Imprezy Kwalifikacyjnej („Kategoria”): najdłuższy dystans lub najdłuższy czas lotu. Szczegółowe informacje można znaleźć na Stronie Internetowej. Okres rejestracji/uczestnictwa w kwalifikacjach przeprowadzanych w kategorii najdłuższy dystans lub najdłuższy czas lotu rozpocznie się 7 stycznia 2019 r. o godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i potrwa do 3 maja 2019 do godziny 09:00:00 czasu UTC+1 (włącznie) lub dla tych krajów uczestniczących, które potrzebują wizy na podróż do Salzburga, Austria, do 12 kwietnia 2019 r. do godziny 09:00:00 czasu UTC+1 (włącznie).

5.2.2 Jeżeli spełniasz kryteria kwalifikujące określone w ust. 2 powyżej, możesz zarejestrować się do udziału na Stronie Internetowej lub na miejscu w danej Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej. W przypadku rejestracji na Stronie Internetowej, w pierwszej kolejności musisz wybrać swój kraj zamieszkania. Następnie musisz dokonać rejestracji, podając następujące dane: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania oraz wybrać Kategorię, w której chcesz wystartować. Rejestracja na miejscu w danej Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej wymaga podania dokładnie tych samych danych.

5.2.3 Szczegółowe zasady i wymagania obowiązujące podczas każdej Imprezy Kwalifikacyjnej oraz procedury postępowania stosowane na miejscu w danej Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej i Kategorii znajdują się w obowiązującym Zbiorze Zasad („Zbiór Zasad”). Należy także sprawdzać aktualizacje w odpowiedniej zakładce Strony Internetowej w danym kraju. Wszelkie naruszenia postanowień zawartych w Zbiorze Zasad lub niniejszego Regulaminu prowadzą do dyskwalifikacji i wykluczenia z Promocji, według wyłącznego uznania Organizatora, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

5.2.4 W uczestniczących krajach organizujących tylko Imprezę Kwalifikacyjną: Po zakończeniu każdej Imprezy Kwalifikacyjnej w każdej Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej Organizator wybierze na podstawie systemu punktacji i wynikającego z niego rankingu po jednym Zwycięzcy Kwalifikacji w każdej Kategorii ze wszystkich Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej w danym kraju („Krajowy Zwycięzca”) zgodnie z Regulaminem i Zbiorem Zasad. Każdy Krajowy Zwycięzca w danej Kategorii zdobędzie Krajową Nagrodę (jak określono poniżej) jak opisano w ust. 7.1. Nazwiska dwojga Krajowych Zwycięzców zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

5.2.5 W uczestniczących krajach organizujących Imprezę Kwalifikacyjną oraz Krajową Imprezę: Po zakończeniu Imprezy Kwalifikacyjnej i wybraniu jednego Zwycięzcy Kwalifikacji w każdej z Kategorii w każdej Lokalizacji Imprezy Kwalifikacyjnej, zgodnie z ust. 5.2.4, Organizator może według własnego uznania przeprowadzić dodatkową krajową imprezę („Krajowa Impreza”) w wybranych uczestniczących krajach (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zbiorze Zasad). W takim przypadku dwoje Zwycięzców Kwalifikacji z każdej Imprezy Kwalifikacyjnej będzie musiało ponownie oddać rzut samolotem w Kategorii, w której startowali i wygrali podczas Imprezy Kwalifikacyjnej. Następnie na podstawie systemu punktacji i wynikającego z niego rankingu (tj. najdłuższy zarejestrowany czas lotu i dystans) Organizator wybierze krajowego zwycięzcę w każdej Kategorii („Krajowy Zwycięzca”). Każdy Krajowy Zwycięzca w danej Kategorii zdobędzie Krajową Nagrodę (jak określono poniżej) jak opisano w ust. 7.1. Więcej informacji można znaleźć na Stronie Internetowej.

5.2.6 Organizator ogłosi nazwisko każdego Krajowego Zwycięzcy, który otrzyma Krajową Nagrodę (szczegóły poniżej w ust. 7), podczas Krajowej Imprezy. Wyniki i nazwisko każdego Krajowego Zwycięzcy zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

5.3 Uczestnictwo w “Kategorii Akrobacje”, poprzez zamieszczenie wideo z akrobatycznymi wyczynami na Instagramie

5.3.1 Musisz załadować i zamieścić na Instagramie oryginalne wideo maksymalnej długości 60 sekund, w którym pokazujesz swoje zdolności lotnicze w kategorii „akrobacje” (”Zgłoszone Treści”), jak opisano na Stronie Internetowej. Musisz zamieścić Zgłoszone Treści na Instagramie, dołączając @redbull i #redbullpaperwings. Twoje konto na Instagramie musi być publiczne. Okres rejestracji dla tego sposobu uczestnictwa rozpocznie się 7 stycznia 2019 r. o godzinie 00:00:00 czasu UTC+1 i potrwa do 3 maja 2019 r. do godziny 09:00:00 czasu UTC+1 (włącznie), natomiast w tych krajach uczestniczących, które potrzebują wizy na podróż do Salzburga, Austria, do 12 kwietnia 2019 r. do godziny 09:00:00 czasu UTC+1 (włącznie).

5.3.2 Wielkość i/lub długość Twoich Zgłoszonych Treści nie powinny wykraczać poza limity obowiązujące na danej platformie. Musisz posiadać prawa autorskie do Zgłoszonych Treści. Zgłoszone Treści muszą stanowić Twoje własne dzieło i nie mogą: (a) zostać skopiowane; (b) zawierać materiałów stron trzecich; (c) zawierać żadnych treści, na korzystanie z których nie masz zgody; (d) być obraźliwe, niesmaczne, oszczercze, niebezpieczne, obsceniczne, niestosowne; (e) naruszać praw jakichkolwiek stron trzecich (np. jakichkolwiek osób pojawiających się w Zgłoszonych Treściach możliwych do zidentyfikowania) ani odzwierciedlać politycznych deklaracji; i/lub (f) naruszać stosownych przepisów prawa.

5.3.3 Nie obowiązuje limit liczby zgłoszeń przypadający na jednego Uczestnika.

5.3.4 Organizator zamieści Zgłoszone Treści, które spełniają kryteria opisane w Regulaminie obowiązującym w danym kraju, na Stronie Internetowej w celu umożliwienia publiczności głosowania na ich ulubione Zgłoszone Treści („Głosowanie Publiczności”). Data rozpoczęcia Głosowania Publiczności zależeć będzie od danego kraju (szczegółowe informacje można znaleźć na Stronie Internetowej), natomiast zakończy się ono (na całym świecie) 3 maja 2019 r. o godzinie 09:00 czasu CET.

5.3.5 Publiczność może oddawać głosy nieograniczoną ilość razy trakcie całego okresu trwania Głosowania Publiczności na ich ulubione Zgłoszone Treści, które najlepiej spełniają kryteria wyboru, takie jak (i) konstrukcja (techniczna) samolotu z papieru, (ii) kreatywność występu oraz wideo (sztuka, projekt) oraz (iii) rezultaty lotu. Organizator nie będzie przyjmować głosów masowych ani wygenerowanych automatycznie, ani tych oddanych za pośrednictwem funkcji makr lub podobnych. Głosowanie Publiczności wyłoni najlepszą jedną trzecią Zgłoszonych Treści w każdym uczestniczącym kraju. Wybór tych finalistów dokonywany jest wyłącznie w oparciu o ocenę zdolności.

5.3.6 Następnie w oparciu o kryteria wyboru określone w ust. 5.3.5 Organizator z pomocą niezależnego i odpowiednio wykwalifikowanego sędziego lub osoby pełniącej takie same funkcje („Sędziowie”) wybierze jednego krajowego zwycięzcę w każdym z uczestniczących krajów („Krajowy Zwycięzca”), który otrzyma Krajową Nagrodę.

5.3.7 Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Z uwagi na oczekiwaną wysoką liczbę zgłoszeń niemożliwe jest otrzymanie indywidualnych informacji zwrotnych.

5.3.8 DLA AUSTRALII, TAJLANDII I NOWEJ ZELANDII: Wybór najlepszej jednej trzeciej wszystkich finalistów dokonywany jest wyłącznie w oparciu o ocenę zdolności. Wybrani finaliści stanowić będą jedną trzecią krajowych zgłoszeń, które najlepiej spełniają kryteria wyboru, takie jak (i) konstrukcja (techniczna) samolotu z papieru, (ii) kreatywność występu oraz wideo (sztuka, projekt) oraz (iii) rezultaty lotu. Członkowie publiczności, którzy oddadzą głosy, będą musieli dołączyć komentarz wyjaśniający dlaczego dane zgłoszenie spełnia kryteria wyboru. Organizator nie będzie brał pod uwagę głosów bez komentarza wyjaśniającego dlaczego dane zgłoszenie spełnia kryteria wyboru. Wykwalifikowany panel sędziowski Organizatora podejmie ostateczną decyzję odnośnie wyboru najlepszej jednej trzeciej finalistów, aby wykluczyć możliwość przypadkowego wyboru.

5.3.9 Organizator powiadomi każdego Krajowego Zwycięzcę o przyznaniu Krajowej Nagrody, którą dokładnie opisano w ust. 7, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagramie. Wyniki i nazwisko każdego finalisty Głosowania Publiczności także zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

6. ETAP ŚWIATOWEGO FINAŁU

6.1 W trakcie etapu światowego finału wszyscy Krajowi Zwycięzcy ze wszystkich krajowych form kwalifikacji („Krajowi Zwycięzcy”) zostaną zaproszeniu do udziału i rywalizacji w ramach Światowych Finałów Red Bull Paper Wings w Salzburgu w Austrii, które odbędą się 17 i 18 maja 2019 roku („Światowy Finał”).

6.2 Podczas Światowego Finału będą obowiązywały te same zasady, które określono w Zbiorze Zasad. Rywalizacja rozegra się także w takich samych kategoriach.

6.3 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odwołania lub przełożenia Światowego Finału. Jednakże w takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować kolejny finał o podobnym zakresie.

6.4 W przypadku Światowego Finału Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ogólnej globalnej nagrody zwycięzcom poszczególnych Kategorii, tj. trzem globalnym zwycięzcom z następujących kategorii: najdłuższy dystans, najdłuższy czas lotu oraz najlepsze akrobacje („Globalni Zwycięzcy Kategorii”), jak określono w ust. 7.2.

7. NAGRODY

Krajowe Nagrody

7.1 Każdy z Krajowych Zwycięzców ze wszystkich krajowych form kwalifikacji z otrzyma jedną krajową nagrodę („Krajowa Nagroda”) w postaci transportu w relacji obustronnej z miejsca zamieszkania Uczestnika (lub pobliskiej lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora) do Salzburga w Austrii w dniu 16 maja 2019 r., a następnie z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży z wyjazdem z Salzburga w dniu 19 maja 2019 r. Wliczają się w to wszystkie przejazdy na i z lotniska. Nagroda obejmuje także zakwaterowanie oraz zaplanowane posiłki w dniach 16-19 maja 2019 r. Miejsce zakwaterowania zostanie wybrane przez Organizatora, według jego własnego uznania, i obejmować może co najmniej 3-gwiazdkowy hotel. Łączna wartość Krajowej Nagrody zależeć będzie od miejsca zamieszkania Krajowego Zwycięzcy. Łączna wartość każdej z Krajowych Nagród nie przekroczy 3 500 EUR (przed opodatkowaniem) na osobę.

7.1.1 Każdy z Krajowych Zwyciezców otrzymuje nagrodę rzeczową w postaci walizki podróżnej. Wartość nagrody 1000 zł. Podatek od nagrody pokrywa Organizator Zawodów.

7.1.2. Na każdym przystanku eliminacyjnym Zwycięzca kategorii dystans lotu otrzymuje 150zł. Nagrodę wypłaca Organizator w ciągu miesiąca po zakończonych eliminacjach na konto wskazane przez Zwycięzcę.

7.1.3. Na każdym przystanku eliminacyjnym Zwycięzca kategorii czas lotu otrzymuje 150zł. Nagrodę wypłaca Organizator w ciągu trzech tygodni po zakończonych eliminacjach na konto wskazane przez Zwycięzcę.

7.1.4. Uczestnik ma prawo brać udział w kilku eliminacjach krajowych, aby poprawiać swój wynik, ale nagrodę w wysokości 150 zł w kategorii czas lotu oraz dystans lotu może wygrać tylko raz.

7.1.5. Zwycięzca kategorii akrobacji w locie otrzymuje nagrodę w postaci szkolenia z latania w tunelu aerodynamicznym w Warszawie z Mają Kuczyńską (zawodniczka światowej klasy w Indoor Skydiving). Wartość nagrody 229 zł. Podatek od nagrody pokrywa Organizator Zawodów. Jeśli zwycięzca jest spoza Warszawy, koszty dojazdu i ewentualnego noclegu pokrywa sam. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą po przez Instagram (prywatna wiadomość) i proponuje daty, w których można zrealizować nagrodę. Zwycięzca ma czas do 10 maja 2019, aby odpowiedzieć na wiadomość Organizatora.

Globalne nagrody

7.2 Trzech Globalnych Zwycięzców Kategorii (wybranych zgodnie z ust. 6.4) wraz z Globalnym Zwycięzcą Gry Red Bull Paper Wings (razem Globalni Zwycięzcy) otrzymają po jednej Globalnej Nagrodzie w postaci jednorazowego transportu w relacji obustronnej dla każdego z Globalnych Zwycięzców oraz jednorazowego transportu w relacji obustronnej dla każdego towarzysza Globalnych Zwycięzców z miejsca zamieszkania każdego Uczestnika (lub pobliskiej lokalizacji wyznaczonej przez Organizatora) do lokalizacji, w której w 2019 roku odbywać się będzie impreza Red Bull Air Race w Budapeszcie, a następnie z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży. Wliczają się w to wszystkie przejazdy na i z lotniska. Nagroda obejmuje także zakwaterowanie oraz zaplanowane posiłki. Miejsce zakwaterowania zostanie wybrane przez Organizatora, według jego własnego uznania, i obejmować może co najmniej 3-gwiazdkowy hotel. Łączna wartość Globalnej Nagrody zależeć będzie od miejsca zamieszkania Globalnych Zwycięzców. Łączna wartość każdej z Globalnych Nagród nie przekroczy 5 500 EUR (przed opodatkowaniem) na osobę.

7.3 Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów z tytułu nagród określonych w ust. 7.1 muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora razem z Grupą Red Bull. Wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które nie zostały jednoznacznie wymienione w tym dokumencie (takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, posiłki, dodatkowe przejazdy i nieprzewidziane opłaty) ponoszą osoby otrzymujące nagrody. Wszelkie inne nieprzewidziane koszty i wydatki związane z akceptacją i wykorzystaniem nagrody, takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, przekąski, napoje oraz nieprzewidziane opłaty ponosi zdobywca(y) nagrody (i jego/jej towarzysz). W przypadku gdy zwycięzca mieszka w niedalekiej odległości od miejsca docelowego zamiast transportu drogą lotniczą zapewniony zostanie transport drogą lądową, przy czym zwycięzca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy w wartości nagrody. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa na terenie Salzburga ani żadnej innej lokalizacji, do której postanowią udać się Globalni Zwycięzcy.

7.4 Zdobywcy nagrody muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważny paszport, dowód osobisty lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Zdobywca nagrody ponosi pełną odpowiedzialność za to zobowiązanie, szczególnie w przypadku wszelkich wymaganych wiz do Austrii (i/lub innych krajów w przypadku lotów łączonych). Każdy ze zwycięzców musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności / Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych/kolejowych zdobywcy nagrody nie będą mogli wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych.

7.5 Zdobywca(y) nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy.

7.6 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.

7.7 Należy pamiętać, że uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszym Regulaminie. Nagród nie można przenosić na inne osoby, wymienić na równowartość pieniężną ani odebrać przez osobę trzecią w Twoim imieniu.

7.8 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są“, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). ZA PODATKI KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE, W TYM VAT / PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM I WYKORZYSTANIEM NAGRODY ODPOWIEDZIALNY JEST WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCA.

7.9 Jeżeli Krajowy Zwycięzca nie odbierze swojej nagrody w ciągu tygodnia od czasu poinformowania o wygranej drogą telefoniczną i/lub mailową, lub w przypadku, kiedy Krajowy Zwycięzca wycofa się z Etapu Krajowych Kwalifikacji, utraci nagrodę i Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania alternatywnego zwycięzcy, czyli uczestnika z drugim w kolejności najwyższym wynikiem.

7.10 Dane kontaktowe przekazane w Twoim zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne. Lista zdobywców nagród może zostać opublikowana na Stronie Internetowej. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.

7.11 Promocja będzie prowadzona według wyłącznego uznania Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich kwestii związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji.

7.12 Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody.

7.13 W przypadku kiedy zdobywcą nagrody będzie niepełnoletni Uczestnik i odebranie/wykorzystanie nagrody będzie wymagało zgody Opiekuna, jeżeli Uczestnik nie uzyska koniecznej zgody, Organizator ma prawo wyznaczyć alternatywnego zwycięzcę. Zarówno Uczestnik, jak i Opiekun nie mają prawa do dochodzenia żadnych roszczeń w związku z decyzją Organizatora.

7.14 DLA ROSJI: Organizator niniejszym informuje zdobywcę nagrody, że zgodnie z postanowieniami Ordynacji Podatkowej Federacji Rosyjskiej wartość wszystkich nagród otrzymanych od organizacji przekraczająca 4 000 (cztery tysiące) rubli rosyjskich w danym okresie rozliczeniowym (roku kalendarzowym), w tym także nagród rzeczowych, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicząc w Promocji i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnicy, w tym Zwycięzcy, potwierdzają, że zostali należycie poinformowani o powyższej zasadzie obowiązującej w rosyjskim prawie podatkowym.

8. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany od czasu do czasu zasad promocji oraz niniejszego regulaminu, przy czym zmiany te będą dostępne na Stronie Internetowej.

8.2 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać naszą stronę internetową w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie.

8.3 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu (w tym między innymi w sytuacji kiedy Organizator jest przekonany o tym, że Uczestnik oszukuje lub nie stosuje się do postanowień określonych w ust. 8 niniejszego Regulaminu) lub, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i/lub może zostać przyznana osobie, która zdobyła drugi w kolejności najwyższy wynik.

9. FAIR PLAY

9.1 Uczestnik niniejszym potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w związku z Promocją są poprawne i aktualne.

9.2 Uczestnik niniejszym oświadcza i zapewnia, że osobiście uczestniczył w Promocji, aby spełnić kryteria określone w ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu dotyczące uczestnictwa lub wykorzystał samodzielnie stworzone materiały, takie jak treści generowane przez użytkownika określone w niniejszym Regulaminie, oraz że nie skorzystał z żadnych zakazanych pomocy, takich jak roboty, skrypty, usługi lub inne formy manipulacji. Zgłaszając się do udziału w Promocji wszyscy Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że ich zgłoszenia stanowią ich w pełni autorskie twory oraz że zgłoszenia te nie naruszają praw osób trzecich, w tym między innymi między innymi praw autorskich, znaków handlowych i/lub praw do reklamy/prywatności. W przypadku gdy Promocja prowadzona jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, Uczestnik zapewnia i oświadcza, że jego/jej zgłoszenie nie narusza Regulaminu danej platformy (platform) stron trzecich.

9.3 Uczestnik potwierdza i odpowiada za to, aby jego zgłoszenie nie:

- zawierało nazw marek lub znaków handlowych innych niż (i) te należące do Organizatora, na korzystanie z których Uczestnik otrzymuje ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych ze stworzeniem oraz zamieszczeniem zgłoszenia i/lub (ii) te, których Uczestnik jest właścicielem i uprawnia Organizatora do korzystania z nich bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności, lub do korzystania z których Uczestnik posiada licencję i ma prawo ją udostępnić Organizatorowi bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności w związku ze zgłoszeniem;
- zawierało materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Uczestnika, innych niż materiały, do korzystania z których Uczestnik posiada niezbędne prawa, zgody i pozwolenia, i do których Uczestnik udziela Organizatorowi sublicencji bez opłat, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez wyłączności w związku ze zgłoszeniem;
- zawierało materiałów uznawanych za nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające;
- zawierało materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie.

9.4 W przypadku naruszenia ust. 9.2 i/lub 9.3 powyżej Uczestnik przejmie odpowiedzialność i zwolni Organizatora z roszczeń z tytułu naruszenia praw jakichkolwiek stron trzecich.

10. NADANIE PRAW

10.1 W związku z Promocją, gdzie stosowne, możesz przekazać Organizatorowi dany materiał (razem „Materiały Zgłoszeniowe”). Materiały Zgłoszeniowe mogą zawierać Twój (lub należący do innej osoby) głos, wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika.

10.2 Jako wynagrodzenie za udział w niniejszej Promocji oraz możliwość zdobycia nagrody, przenosisz na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych przepisach prawa, do Materiałów Zgłoszeniowych w najszerszym możliwym zakresie oraz zobowiązujesz się podpisać wszelkie publiczne lub prywatne dokumenty, które mogą być wymagane w tym celu, jako warunek konieczny do wzięcia udziału w Promocji [DLA JAPONII: w tym między innymi prawa określone w art. 27 i 28 japońskich przepisów odnośnie praw autorskich]. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, udzielisz Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na wykorzystanie Materiałów Zgłoszeniowych w celu realizacji niniejszej Promocji, w tym między innymi do wyświetlania na wszelkich stronach internetowych należących do Organizatora i jego spółek stowarzyszonych, w tym w mediach społecznościowych. [DLA KOLUMBII: licencja wspomniana w poprzednim zdaniu jest ograniczona do dwudziestu pięciu lat.] Organizator nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Materiałów Zgłoszeniowych. Wszelkie Materiały Zgłoszeniowe, stanowiące przedmiot licencji udzielonych przez Ciebie na mocy tego dokumentu, które zostają zamieszczane, przechowywane, transmitowane, zgłaszane, wymieniane lub udostępniane na stronie internetowej przez Ciebie, zostały stworzone przez Ciebie, pozostają w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą, a nie Organizatora. Odpowiedzialność za monitorowanie i ochronę praw własności intelektualnej, które przysługują Ci w związku z Materiałami Zgłoszeniowymi, ponosisz wyłącznie Ty sam, natomiast Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Przyjmujesz do wiadomości, że Ty oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Zgłoszeniowych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Zgłoszeniowych w materiałach marketingowych.

10.3 Oświadczasz i zapewniasz, że uzyskałeś wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, zgody i odstąpienia od praw osobistych (w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Materiałów Zgłoszeniowych lub podmiotu posiadającego w związku z tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców Materiałów Zgłoszeniowych oraz osób, których wizerunki stanowią element Materiałów Zgłoszeniowych. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub urządzeń związanych z Materiałami Zgłoszeniowymi.

10.4 W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, zdobywcy nagrody mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zdobywców nagrody, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska zgodę zdobywcy nagrody i może poprosić zdobywcę nagrody o podpisanie dodatkowych oświadczeń i zgód na wykorzystanie Materiałów Zgłoszeniowych. Przyjmujesz do wiadomości, że Ty oraz wszelkie osoby pojawiające się w Materiałach Rejestracyjnych mają prawo odmówić zgody na wykorzystanie Materiałów Zgłoszeniowych w materiałach marketingowych.

11. GROMADZENIE I OCHRONA DANYCH

11.1 DLA AUSTRALII: Red Bull gromadzi Twoje dane osobowe Uczestnika w celach administracji niniejszej Promocji oraz polecenia jej/jemu produktów i przyszłych imprez Red Bulla („Cel”). Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Red Bulla zgodnie z Australijskimi Zasadami Zachowania Prywatności oraz Ustawą o zachowaniu prywatności z 1988 roku (Cth) oraz innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Jeżeli Uczestnik nie przekaże Red Bullowi swoich danych osobowych, Red Bull nie będzie mógł dopuścić Uczestnika do udziału w Promocji ani przekazać Uczestnikowi informacji na temat produktów i przyszłych imprez Red Bulla. Red Bull może przekazać dane osobowe Uczestnika swoim podmiotom powiązanym i podmiotom trzecim w związku z Celem, które mogą działać na terenie Australii lub w innych krajach (w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych lub Singapurze), jednak w takim przypadku Red Bull podejmie kroki mające na celu poszanowanie prywatności Uczestnika. Jeżeli jesteś zdobywcą nagrody, Organizator może ujawnić Twoje dane, takie jak imię, nazwisko, przezwisko, uczelnia, kraj, na swojej stronie internetowej. Więcej informacji, także o tym, w jaki sposób Uczestnik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetrzymywanych przez Red Bulla i poprawić je lub złożyć zażalenie, znajdziesz w Polityce Prywatności Red Bulla lub uzyskasz, kontaktując się z Red Bullem pod adresem privacy@redbull.com.

DLA JAPONII : Red Bull gromadzi dane osobowe Uczestnika w celach administracji niniejszej Promocji oraz polecenia jej/jemu produktów i przyszłych imprez Red Bulla („Cel”). Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Red Bulla zgodnie z japońską ustawą o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Jeżeli Uczestnik nie przekaże Red Bullowi swoich danych osobowych, Red Bull nie będzie mógł dopuścić Uczestnika do udziału w Promocji ani przekazać Uczestnikowi informacji na temat produktów i przyszłych imprez Red Bulla. Red Bull może przekazać dane osobowe Uczestnika swoim podmiotom powiązanym i podmiotom trzecim w związku z Celem, które działają na terenie Japonii, Europy, Stanów Zjednoczonych lub Singapuru, jednak w takim przypadku Red Bull podejmie kroki mające na celu zagwarantowanie ochrony danych osobowych Uczestnika. Więcej informacji, także o tym, w jaki sposób Uczestnik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetrzymywanych przez Red Bulla i poprawić je lub złożyć zażalenie w kwestii ochrony danych, znajdziesz w Polityce Prywatności Red Bulla lub uzyskasz, kontaktując się z Red Bullem pod adresem privacy@redbull.com.

Termin „Dane Osobowe” w poniższym rozdziale odnosi się do wszystkich danych przechowywanych w związku z Twoim nazwiskiem.

11.2 Organizator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, bądź to w ramach Grupy Red Bull, bądź poprzez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, które będą przetwarzały dane w jego imieniu zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

DLA ROSJI: Organizator gromadzi Twoje Dane Osobowe w celach administracji niniejszej Promocji oraz polecenia Ci produktów i przyszłych imprez Red Bulla („Cel”). Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez Organizatora zgodnie z Prawem Federalnym z 27 lipca 2006 N 152-FZ O DANYCH OSOBOWYCH oraz wszelkimi innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Organizator może w związku z Celem przekazać Twoje Dane Osobowe podmiotom powiązanym Red Bulla i podmiotom trzecim, jak określono w https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.html, które działają na całym świecie, jednak w takim przypadku Organizator podejmie kroki mające na celu zagwarantowanie odpowiedniej ochrony Twoich Danych Osobowych.

11.3 Zgodnie z przyjętą ogólną zasadą, Organizator nie będzie przekazywały Danych Osobowych żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. W szczególności Dane Osobowe nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani nie będą przedmiotem obrotu. Tym niemniej, w przypadkach gdy Organizator musi przekazać Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Promocją, Organizator przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do wypełnienia zadań określonych w niniejszym Regulaminie. W takich przypadkach Organizator postawi swoim partnerom odpowiednie wymagania i zapewni, że będą oni traktowali wszystkie Dane Osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z wszelkimi przepisami z zakresu ochrony danych oraz usuną je natychmiast po wykonaniu przydzielonych im zadań w związku z Promocją. Należy zauważyć, że Organizator nie posiada pełnej kontroli nad wypełnieniem tego obowiązku oraz że Red Bull nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień przez jego partnerów w stopniu dopuszczalnym przepisami prawa.

11.4 W związku z tym, że Organizator prowadzi działalność na skalę globalną, może to oznaczać, że Organizator może przesłać Twoje osobiste dane do innych krajów, w tym krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym z zachowaniem wszelkich odpowiednich przepisów ochrony danych.

11.5 Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Promocją i będą przechowywane przez Organizatora, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane jedynie przez okres konieczny do wypełnienia pierwotnego celu, w jakim zostały zebrane w związku z Promocją lub celu bezpośrednio z nim związanego. Może to obejmować okres po zakończeniu Promocji w celu rozdania nagród lub rozwiązania kwestii podatkowych czy jakichkolwiek innych kwestii prawnych.

11.6 Organizator i jego zatwierdzone podmioty przetwarzające dane będą przetwarzały Twoje Dane Osobowe w sposób bezpieczny i podejmą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych.

11.7 Red Bull nie będzie świadomie pobierał informacji od osób poniżej 16 roku życia. [DLA ROSJI: 18 roku życia]

11.8 Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zwycięzców, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo w materiałach promocyjnych. Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w dalszych uzasadnionych działaniach promocyjnych.

11.9 Wpisane Dane Osobowe zawsze powinny być poprawne. Należy dbać o aktualizację swoich danych, tak aby Organizator mógł informować Cię o wygraniu nagrody. Organizator zadba o to, aby Twoje Dane Osobowe nie były wykorzystywane po pozyskaniu wiedzy o tym, że nie są poprawne.

11.10 Organizator i jego wykonawcy mogą w związku z Promocją kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób.

11.11 W każdym momencie masz możliwość zażądania zmiany i/lub całkowitego lub częściowego usunięcia takich Danych Osobowych. W takim przypadku Twoich Danych Osobowych, które przechowujemy. [DLA PERU: Zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami masz prawo zażądać informacji na temat lokalizacji baz danych, w których przechowywane są Twoje dane osobowe].

11.13 W sprawach dotyczących prywatności możesz kontaktować się z Organizatorem pod adresem: redbullpaperwings@support.redbull.com

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

12.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone. DLA AUSTRALII: Nic, co opisano w niniejszym paragrafie nie narusza Twoich praw ustawowych (w tym Gwarancji Konsumentów przyznanych na mocy Załącznika 2 do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 roku).

12.2 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Red Bull wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.

12.3 Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

12.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.

12.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia ani sytuacja, w której się znajdujesz, nie uniemożliwiają Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarzają faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.

12.6 Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.

12.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). DLA AUSTRALII: Nie dochodzi do naruszenia praw ustawowych Uczestnika (w tym Gwarancji Konsumentów przyznanych na mocy Załącznika 2 do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 roku).

12.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

13.2 Niniejszy Regulamin będzie regulowany i interpretowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Austrii, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla dzielnicy Wiednia Innere Stadt. DLA JAPONII: Niniejszy Regulamin będzie regulowany i interpretowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Japonii, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądu rejonowego w Tokio. DLA ROSJI: Niniejszy Regulamin będzie regulowany i interpretowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Federacji Rosyjskiej. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez strony polubownie a w przypadku niepowodzenia – przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

13.3 Aktualna wersja niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

13.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszego Regulaminu i/lub Promocji należy kierować na adres redbullpaperwings@support.redbull.com. Pytania w zakresie organizacji eventu w Polsce należy kierować na student.event@redbull.com.

[DLA CHILE: Niniejszy Regulamin został zgłoszony Notariuszowi Santiago.]

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2018

UPDATE YOUR BROWSER TO VIEW THE WEBSITE CORRECTLY

Please download the latest version to ensure you can use the site correctly.

×

ONE MOMENT PLEASE...